Witamy na stronie startowej
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Odsłon : 1476877

Dzisiaj jest: Piątek
22 Listopada 2019
Imieniny obchodzą
Cecylia, Marek, Maur, Wszemiła
Do końca roku zostało 40 dni.
Zodiak: Skorpion

SEKRETARIAT - tel./fax 95748 3648

e-mail: kontakt@soszw.edu.pl

Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy

ul.?w.Jana Paw?a II 6b

64-400 Mi?dzychd

Muzeum - Historia przedsi?biorstw w PRL

Uczniowie gimnazjum mieli okazj? zapozna? si? z niezwykle ciekaw? i pouczaj?ca wystaw? ukazuj?c? histori? przedsi?biorstw dzia?ajacych w Mi?dzychodzie w czasach PRL-u. M?odzie? z wielkim zaintresowaniem przegl?da?a bogate zbiory 20 zak?adw pracy np. Pomona, Modex, Prokom, Las itp...

Więcej…

Olimpiada matematyczna 2015

19 maja uczniowie klasy III gimnazjum :Martyna Gmi?t, ?aneta Ciep?a i Bartek Zachwieja wzi?li udzia? w Olimpiadzie Matematycznej, ktra odbywa si? co roku w Zespole Szk? nr 2 w Poznaniu. Jest nam bardzo mi?o,?e mo?emy w niej uczestniczy?, poznawa? kolegw i kole?anki z innych szk?, jak rwnie? wykaza? si? swoimi umiejetno?ciami matematycznymi. W tym roku w Olimpiadzie wzi??o udzia? 7 dru?yn, my usytuowali?my si? na miejscu IV, ale jak niezwykle wdzi?cznym....bo ?rodkowym ;-)

Dzi?kujemy za zaproszenie i do zobaczenia za rok.

Warsztaty malarskie - farby akrylowe

Hania, Grzesiu, Damian, Szymon i Adrian go?cili na warsztatach malarstwa w Kole Mi?dzychodzkich Plastykw. Poznawali technik? malowania na p?tnie farbami akrylowymi pod czujnym okiem artystki pani El?biety Poni?skiej. Dzieci krok po kroku tworzy?y w?asne obrazy przedstawiaj?ce kwiaty. Atmosfera i i klimat w pracowni sprzyja? twrczemu dzia?aniu. Dzi?kujemy pani El?biecie Poni?skiej za cenne uwagi podczas malowania.

Więcej…

Muzyk, dudziarz - Przemys?aw Wawrzyniak

W poniedzia?ek, 16maja p. Maciej zorganizowa? nam kolejn? cz??? spotka? z muzyk?.Tym razem naszym go?ciem by? p. Przemys?aw Wawrzyniak, ktry zagra? na dudach, fletach i b?bnie i zapozna? nas z kultur? szkock? i irlandzk?. Pan Przemek zafascynowa? wszystkich muzyk? i strojem.

Więcej…

11. 05. 2016 r. wybrali?my si? na spacer, aby podziwia? pi?kno najbli?szej okolicy. Dotarli?my nad dwa jeziora: Tuczno i Winnogrskie. By?o weso?o, przyjemnie i tak ciep?o, ?e niektrzy postanowili sch?odzi? si? w podziemnym bunkrze. Po czterech godzinach w?drwki i przebyciu oko?o 17 kilometrw wrcili?my do domw cali i zdrowi- chocia? niektrzy "zgubili podeszwy" . Do zobaczenia na nast?pnej w?drwce.

Więcej…

Spotkanie ze specjalist? terapii uzale?nie?

29 kwietnia -pan Marek Compel-Specjalista Terapii Uzale?nie? po raz drugi zago?ci? w naszym O?rodku.Tym razem w spotkaniu uczestniczyli uczniowie Gimnazjum i Szko?y Zawodowej.Niezwykle interesuj?ca by?a rozmowa z Darkiem i Paw?em-podopiecznymi O?rodka Uzale?nie? w Ciborzu, ktrzy opowiedzieli swoje historie i wzbudzili w nas wszystkich g??bokie refleksje.Oby to spotkanie pozosta?o na d?ugo w naszej pami?ci i by?o lekcj? i przestrog? na ca?e ?ycie.Dzi?ki pani Asiu za to spotkanie.

I Bieg Integracyjny - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na I Bieg Integracyjny

03.06.2016r. (pi?tek) godzina 8.00 - chcieliby?my zorganizowa? bieg integracyjny dla dzieci z naszego O?rodka, rodzicw, uczniw szk? powiatu mi?dzychodzkiego, pasjonatw biegania oraz wszystkich ch?tnych osb. Celem biegu jest integracja osb niepe?nosprawnych z ich rwie?nikami - u?wiadomienie r?nych ogranicze? zwi?zanych z rozwojem psycho- fizycznym, z ktrymi spotykaj? si? uczniowie SOSzW w Mi?dzychodzie, ale rwnie? dostrzeganie podobie?stw, braku r?nic mi?dzy rwie?nikami. Uczestnicy podzieleni b?d? na dru?yny.

Więcej…

Wycieczka do Gorzowa

Z okazji Dnia Kobiet i M??czyzn dla uczniw naszej szko?y zosta?a zorganizowana wycieczka do Gorzowa do kina HELIOS.Dzieci mia?y do wyboru dwa filmy.M?odsze dzieci mia?y okazj? obejrze? film pt."Zwierzogrd",natomiast starsza m?odzie? obejrza?a film pt."7 rzeczy,ktrych nie wiecie o m??czyznach..."Oczywi?cie wycieczka zako?czy?a si? tradycyjnie w McDonaldzie,ale i tak najwieksz? atrakcj? okaza?y si?... "ruchome schody".

Dnia 26 kwietnia w siedzibie Ko?a Plastykw Mi?dzychodzkich odby?o si? drugie spotkanie warsztatowe, na ktrym uczniowie z klasy V i VI wykonywali naczynia gliniane na kole garncarskim. Histori? i technik? garncarstwa przybli?y?a dzieciom pani Gra?yna Nowak. Garncarstwo to jedno z najstarszych rzemios? znane od neolitu.

Więcej…

Dzie? Ziemi

22 kwietnia obchodzili?my Dzie? Ziemi. Z tej okazji p. Agnieszka i p. Marzena przygotowa?y krtki wyk?adzik o ochronie przyrody, ka?dy mia? okazj? wykaza? sie wiedz? rozwi?zuj?c krzy?wk? lub talentem artystycznym koloruj?c przygotowane ilustracje. Na koniec poszli?my na boisko gdzie sprawdzili?my w?asnymi nosami jak brzydko pachn? spalane ?mieci. To co sie nie spali?o zosta?o przez nas zakopane w ramach eksperymentu (9krokw)- za rok sprawdzimy co si? tam zmieni?o.

Więcej…

OMNIBUS 2016

14.04.2016r. w naszej szkole odby? si? konkurs wiedzy o wszystkim i z wszystkiego.

Omnibusem 2016 zosta? Dawid Orlik. Drugie miejsce zaj?? ?ukasz Orlik, a trzecie Oliwia Paczy?ska.

Gratulujemy.

Wycieczka do drukarni

Dnia 19 kwietnia uczniowie szko?y podstawowej udali si? do drukarni.Celem wycieczki by?o zapoznanie si? z etapami procesu drukowania. Dzieci zwiedzi?y pomieszczenia drukarni, obejrza?y maszyny wykorzystywane do drukowania np.: opakowa?, reklam, ksi??ek, ulotek informacyjnych. Dzi?kujemy bardzo drukarni za ciekaw? i pouczaj?ca lekcj?.

"Jubileusz Chrztu Polski 966 - 2016"

Dnia 18 kwietnia o godzinie 18.00 w Art Cafe przy Centrum Animacji Kultury odby?o si? Uroczyste Rozstrzygni?cie Powiatowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i M?odzie?y "Jubileusz Chrztu Polski 966 - 2016"...

Więcej…

"Najpi?kniejsze palmy, pisanki i baranki"

8 kwietnia byli?my w muzeum regionalnym w Mi?dzychodzie na uroczystym wr?czeniu nagrd w konkursie plastycznym "Najpi?kniejsze palmy, pisanki i baranki" Otrzymali?my wspania?e dyplomy i nagrody. Lista laureatw i uczestnikw konkursu by?a bardzo d?uga. Uczestniczy?o bowiem wiele szk? i przedszkoli z powiatu mi?dzychodzkiego. Ka?dy z nas czu? si? wyr?niony, poniewa? wszystkie prace zaprezentowano na wystawie, ktr? mo?na by?o zwiedza?. Byli?my zaszczyceni, ?e mogli?my bra? udzia? w wielkanocnym konkursie. Dzi?kujemy muzeum za zorganizowanie konkursu i mi?e przyj?cie nas podczas gali.

14 kwietnia - DZIE? CZEKOLADY

14 kwietnia obchodzili?my Dzie? Czekolady. To jeden z najpi?kniejszych dni w roku.
Czekolada ma w?a?ciwo?ci relaksuj?ce, uspokajaj?ce, ale jest rwnie? doskona?ym ?rd?em energii. Zawiera witaminy: A, B1, B2, B3, E i PP oraz...

Więcej…

?wiatowy Dzie? Zdrowia - CUKRZYCA

?wiatowy Dzie? Zdrowia
7 kwietnia 2016
?CUKRZYCA?

W tym roku obchody ?wiatowego Dnia Zdrowia obejmowa?y dzia?ania maj?ce na celu promocj? wiedzy o cukrzycy: poszerzaniu wiedzy o tym, jak mo?na zminimalizowa? ryzyko wyst?pienia choroby, a tak?e o sposobach jej wykrywania i leczenia. W zwi?zku z tym wszyscy uczniowie oraz nauczyciele uczestniczyli w spotkaniu po?wi?conym tej tematyce. Podstawowe wiadomo?ci o cukrzycy przybli?y?a nam piel?gniarka szkolna. Nast?pnie obejrzeli?my film edukacyjny propagowany przez Ministerstwo Zdrowia. Na podstawie informacji uczniowie odpowiadali na pytania, rozwi?zali quiz. Wszyscy otrzymali broszury, ulotki informacyjne. W klasach gimnazjalnych oraz w szkole zawodowej przeprowadzi?am lekcje poszerzaj?ce wiedze o cukrzycy. Dnia 7 kwietnia wszyscy nauczyciele otrzymali ulotk? ?10 zasad post?powania z dzieckiem chorym na cukrzyc? w szkole?. Zainteresowanym uczniom przygotowa?am i rozda?am przyk?adowe jad?ospisy cukrzyka.

A.Krzy?a?ska-Sta?ko

Strona 9 z 31

You are here