Witamy na stronie startowej
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Odsłon : 1476866

Dzisiaj jest: Piątek
22 Listopada 2019
Imieniny obchodzą
Cecylia, Marek, Maur, Wszemiła
Do końca roku zostało 40 dni.
Zodiak: Skorpion

SEKRETARIAT - tel./fax 95748 3648

e-mail: kontakt@soszw.edu.pl

Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy

ul.?w.Jana Paw?a II 6b

64-400 Mi?dzychd

Dzie? Wiosny 2016

Dnia 21 marca 2016r powitali?my pierwszy Dzie? Wiosny. Wszyscy uczniowie o?rodka zebrali si? w sto?wce szkolnej. Tam odpowiadali na pytania , zagadki tematyczne, rozwi?zywali krzy?wki, zagadki graficzne oraz wykonali prace plastyczne. Nast?pnie udali si? na boisko szkolne gdzie z hukiem po?egnali ?Marzann?? .W przygotowanym ognisku uczniowie upiekli kie?baski.

Nad przygotowaniem imprezy czuwali opiekunowie SU.

Więcej…

Akcja ?Sadzenie Lasu?

Dnia 15 marca 2016r uczniowie naszej szko?y uczestniczyli w akcji ?Sadzenie lasw?. Pod przewodnictwem p. M. Jankowiak-Winkler udali?my si? na wskazane miejsce sadzenia m?odych drzew li?ciastych-d?bu. Na miejscu czeka? na nas le?niczy obszaru Kolno. Przybli?y? uczniom cel obsadzania nowych obszarw m?odymi drzewami. W sposb praktyczny zaprezentowa? kolejno?? wykonywanych dzia?a?. Uczniowie wraz z opiekunem wzi?li si? do pracy. Wsplnie zasadzili?my ok.400 sadzonek m?odych d?bw. Aura nam dopisywa?a, chocia? nie by?o zbyt ciep?o uczniowie rozgrzali si? ciep?? herbat? oraz posilili dro?d?wkami przygotowanymi przez nadle?nictwo.

Nad przebiegiem akcji czuwa?a p. A. Krzy?a?ska-Sta?ko

Więcej…

Dzie? ?wiadomo?ci autyzmu w SOSzW

Więcej…

VIII integracja uczniw szk? powiatu mi?dzychodzkiego z nasz? m?odzie??

Kolejne spotkanie za nami. C? to by?y za emocje?? {#emotions_dlg.laughing} ! ...

Więcej…

WYCIECZKA DO SZCZECINA

W dniu 22 marca uczniowie z naszej szko?y wraz z go??mi z innych szk? naszego powiatu, wybrali si? na jednodniow? wycieczk? do Szczecina. Zwiedzali?my: Bazylik? Archikatedraln?, Filharmoni?, Podziemn? tras? turystyczn?-bunkry. Odbyli?my rejs statkiem po porcie, a z wie?y Bazyliki podziwiali?my panoram? Szczecina...

Więcej…

Konkurs plastyczny Kraszanki, pisanki jajka malowane Zb?szy? 2016

Adrian, Aneta, Hania, Damian Szymon i Grzesiu z klasy 3A gimnazjum uczestniczyli 17 marca w uroczystej gali wr?czenia nagrd w konkursie plastycznym "Kraszanki, pisanki, jajka malowane", ktra odby?a si? w Zb?szyniu. Celem konkursu by?o kultywowanie zwyczajw zwi?zanych ze ?wi?tami wielkanocnymi oraz rozwijanie aktywno?ci twrczej dzieci i m?odzie?y z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz integracja uczniw z placwek kszta?cenia specjalnego...

Więcej…

Wystawa z muzeum

Ch?tni uczniowie brali udzia? 15 marca w wernisa?u wystawy czasowej Antoniego Ruta, znanego pozna?skiego artysty fotografika w muzeum regionalnym w Mi?dzychodzie. Mieli?my mo?no?? zapozna? si? nie tylko z wystaw? prac fotograficznych, ale ogl?dali?my krtki seans specjalnie wybranych diaporam, ktry poprowadzi? autor. Wystawa i seans bardzo nas zaciekawi?y.

Warsztaty z linorytu

Klasa VI i V bra?a udzia? w warsztatach graficznych z linorytu, ktre odby?y si? w siedzibie Ko?a Plastykw Mi?dzychodzkich. Pokazow? lekcj? poprowadzi? mi?dzychodzki artysta pan Jerzy Gackowski. Linoryt- jest technik?, w ktrej wzr wycina si? w kawa?ku linoleum. Na powierzchni? linoleum nanosi si? rysunek, a p?niej wycina za pomoc? r?nego rodzaju d?utek. Dzieci mia?y mo?liwo?? sprbowania si? tworz?c w?asne wielkanocne grafiki...

Więcej…

Dzie? M??czyzny 2016

Dzisiaj Dzie? Faceta. Nasze panie przygotowa?y niespodziank? : ta?ce, ?piew i pokaz slajdw o tym "Jak byli?cie m?odsi to byli?cie s?odsi". Na koniec nasi panowie otrzymali prezenty niespodzianki.

Więcej…

Apel z okazji Dnia Kobiet 2016

Dzie? Kobiet- p. Pawe?, p. Maciej, p. Rysiu z Szymonem, Rysiem, Januszem przygotowali wspania?y apel. Nasze panie i dziewczyny obdarowali?my kwiatami i s?odkimi pokusami.

Więcej…

Konkurs recytatorski - marzec 2016

04.03.2016 r. w szkole podstawowej odby? si? konkurs recytatorski. W tym roku uczniowie recytowali pi?kne wiersze Juliana Tuwima.

Więcej…

Doradztwo zawodowe

W ?rod? 24 lutego m?odzie? gimnazjum bra?a udzia? w lekcji, ktr? poprowadzi?a pani Eliza Zieli?ska - doradca zawodowy przy M?odzie?owym Centrum Kariery. Uczniowie ogl?dali film o wyborze zawodw i uczestniczyli w dyskusji na temat pracy. Celem spotkania by?o nakierowanie uczniw na ?wiadomy wybr dotycz?cy dalszej edukacji i kszta?cenia zawodowego oraz wzbudzanie postaw aktywnego uczestnictwa w ?yciu spo?ecznym.

Warsztaty decoupage

Warsztaty decoupage. Nied?ugo ?wi?ta wielkanocne,wi?c nadszed? czas przygotowywania ?wi?tecznych dekoracji. Na zaj?ciach poznajemy technik? decoupagu i wykonujemy pi?kne pisanki. Nasze prace zostan? wys?ane na konkurs plastyczny pt. "Pisanki, kraszanki, jajka malowane" organizowany przez SOSzW w Zb?szyniu.

Czytamy dzieciom - ?DS

Za nami kolejne spotkanie w ramach programu ?Nasza szko?a czyta dzieciom?. Dzis go?cili?my domownikw ze ?rodowiskowego Domu Samopomocy w Mi?dzychodzie, ktrzy zaprezentowali wyre?yserowany przez siebie film pt.?Z?ota kaczka?. Po krtkiej dyskusji na temat realizacji filmu, m?odsi uczniowie wys?uchali wiersza Jana Brzechwy pt. ? Kaczka dziwaczka?, ktry przeczyta?a dzi? ulubiona piel?gniarka wszystkich dzieci p. Jolanta. W ostatniej cz??ci spotkania wszyscy wzi?li udzia? w warsztatach plastycznych, w ktrych wykorzystali?my elementy metody p. Doroty Dziamskiej- Edukacja przez ruch. Zadaniem uczestnikw by?o rytmiczne kre?lenie kolorowych pirek przy d?wi?kach muzyki. Efektem ko?cowym by?y pi?kne kaczki oraz wsplny taniec rado?ci.

Więcej…

Polskie ptaki

Dnia 29 lutego 2016r w naszej szkole go?ci?a p.Agnieszka Doberschueltz, ktra przybli?y?a nam zwyczaje, r?norodno?? i wielo?? ptactwa wyst?puj?cego na terenie Polski. Uczniowie mieli mo?liwo?? obejrzenia ro?nych pir a p. Agnieszka opowiada?a o ich roli u ptakw. Prbowali?my tak?e odgadn?? nazwy ptakw po odg?osach, ktre wydaj?. By?o to zadanie do?? trudne. Otrzymali?my plakaty oraz pakiet edukacyjny, szablony do prac manualnych utrwalaj?cych zdobyte wiadomo?ci.

Konkurs plastyczny - Najpi?kniejsza Pisanka

W dniu 16 lutego 2016r dla wszystkich ch?tnych Wychowankw Or?odka odby? si? konkurs plastyczny ?Najpi?kniejsza pisanka?. W?rd wszystkich pracuj?cych w pocie czo?a uczniw zosta?y wyr?nione trzy osoby:

I miejsce ? Mi?osz Andrzejczak klasa II gimnazjum
II miejsce ? Kamil Batura klasa IV
III miejsce ? Adrian Kintopp klasa VI

Serdeczne gratulacje dla Zwyci?zcw! Podzi?kowania dla wszystkich zaanga?owanych w ozdabianie pisanek.

Strona 10 z 31

You are here