Witamy na stronie startowej
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Odsłon : 1302247

Dzisiaj jest: Wtorek
25 Czerwca 2019
Imieniny obchodzą
Albrecht, Eulogiusz, Lucja, Łucja,
Tolisława, Wilhelm

Do końca roku zostało 190 dni.
Zodiak: Rak

SEKRETARIAT - tel./fax 95748 3648

e-mail: kontakt@soszw.edu.pl

Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy

ul.?w.Jana Paw?a II 6b

64-400 Mi?dzychd

Uwaga
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files.
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files.
 • Błąd
  • JFolder::files: Ścieżka nie prowadzi do katalogu:

  QUIZ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

  QUIZ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

               Dnia 9 stycznia 2009r odby? si? quiz matematyczno-przyrodniczy . Udzia? w nim wzi?li uczniowie klas IV, V i VI  szko?y podstawowej. 

  Uczniowie podzieleni zostali wed?ug klas.

  Zadania matematyczne wykonywane  by?y przez grup?  a do zada? przyrodniczych uczniowie typowali spo?ród siebie jednego przedstawiciela.

  Uczniowie ch?tnie podejmowali si? wykonywania zada? – za które otrzymywali punkty w postaci orzechów.

  Po podsumowaniu punktów okaza?o si? , ?e to m?odsza klasa  rozwi?zuje zadania sprawniej i w lepszym tempie( w wielu zadaniach liczy? si? czas ich wykonania).

  Przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu zajmowa?a si?    p. M. Duszy?ska i p. A. Krzy?a?ska-Sta?ko

   

  Wolsztyn- stycze? 2009r

   Uczniowie Szko?y Podstawowej i Gimnazjum udali si?13 stycznia 2009 r.do Wolsztyna na X  WOJEWÓDZKI PRZEGL?D GRUP KOL?DNICZYCH.

  Nasza grupa wraz z opiekunami p. K.Wittchen, A.Krzy?a?sk?-Sta?ko, I.Rakowsk? i M.Konieczn? oraz niezast?pionym p. M.Matuszakiem mia?a okazj? obejrze? przedstawienia jase?kowe w wykonaniu grup z : Wolsztyna, Poznania, Wrze?ni, Rydzyny, Ko?ciana, Lubska oraz St?szewa i Lwówka.

  Zaprezentowali?my jase?ka-  "W wigilijny czas"


  Więcej…

  Zdrowie najwa?niejsze !

  Zgodnie z powy?szym twierdzeniem nasi uczniowie realizuj? za?o?one na ten rok szkolny dzia?ania prozdrowotne.

  W zwi?zku z tym w miesi?cu pa?dzierniku dziewcz?ta klasy VI, klas gimnazjalnych i zawodowych, zainteresowane mamy uczniów i ?e?ska cz??? personelu naszej szko?y mog?a pog??bi? swoj? wiedz? na temat...

  Więcej…

  AIDS

  ?wiatowy dzie? walki z AIDS  Od ko?ca wrze?nia do 1 grudnia trwa?y dzia?ania dotycz?ce profilaktyki HIV i AIDS, o których powiadomieni zostali równie? rodzice. By?y to ró?nego rodzaju konkursy:

  Więcej…

  Plakaty ANTYNIKOTYNOWE

  GIMNAZJADA - ?wi?to Niepodleg?o?ci 2oo8

  HELLOWEEN 2008

  {gallery}89/helloween_08{/gallery}

  Szlaki turystyczne

  Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczaj?cymi jej przebieg i u?atwiaj?cymi odnalezienie w?a?ciwej drogi.

  Id?c do rezerwatu Kolno Mi?dzychodzkie napotkali?my takie oto oznaczenia:

  {gallery}szlaki_tur{/gallery}

  11 listopada pod pomnikiem

  Sadzenie TUI

  Więcej…

  Więcej…

  Dnia 3 pa?dziernika w sto?ówce szkolnej odby? si? konkurs plastyczny zorganizowany przez SU. W konkursie uczestniczyli uczniowie szko?y podstawowej .

  Dzieci wykona?y stemple wycinaj?c ró?ne kszta?ty w ziemniakach.  Przygotowanymi piecz?tkami stemplowa?y kartki papieru. 

  Tak powsta?y pi?kne jesienne li?cie, które zdobi? korytarz w naszej szkole.

  ?wi?to Pieczonego Ziemniaka

  Dnia 26 wrze?nia w szkole podstawowej odby?o si? ?wi?to Pieczonego Ziemniaka.

  O godzinie 9.00 uczniowie wraz z wychowawcami udali si? na przysta? ,,Stanica" nad rzek? Wart?. Pogoda w tym dniu nam nie dopisa?a, by?o ch?odno i mglisto.

  Rozgrzewali?my si? przy ognisku piek?c kie?baski i ziemniaki. Po obfitym posi?ku mo?na by?o rozgrza? si? uczestnicz?c w zabawach i konkurencjach sportowych.

  Bawili?my si? weso?o . Do szko?y wrócili?my oko?o godziny 11.00.

   

  Podzi?kowania od Nadle?nictwa

  Otrzymali?my podzi?kowanie od Nadle?niczego p.Bielanowskiego za udzia? w "Akcji Sprz?tanie ?wiata". Cieszymy si?, ?e mogli?my uczestniczy? aktywnie w tym wydarzeniu.

   foto_SP i foto_Gim/Zaw

  Grzybobranie 2008

  Tradycyjnie co roku uczniowie Gimnazjum wyje?d?aj? do lasu na grzybobranie. Jest to   nasze 4 spotkanie. Pomoc w organizowaniu imprezy w??czaj? si? rodzice naszych uczniów. Dzi?ki nim przy ognisku nie braknie pysznych smako?yków, pieczonych ziemniaków i kie?basy.  W tym roku zbiory grzybów  by?y bardzo obfite. Ze zgromadzonych grzybów uczniowie na zaj?ciach wykonywali zapiekanki. Cze?? grzybów przeznaczyli?my na suszenie. Podczas zaj?? kulinarnych  piekli?my "s?odkie grzybki", którymi pocz?stowali?my rodziców, w podzi?kowaniu za organizacj? imprezy. Nast?pne spotkanie za rok. FOTO


  Sprz?tanie ?wiata - wrzesie?2oo8

  Akcja Sprz?tanie ?wiata - "Ziemia w Twoich R?kach" - w naszej szkole.

  W pi?tek 19.o9. wraz z Nadle?nictwem Mi?dzychód w??czyli?my si? w Sprz?tanie ?wiata. Szko?a Podstawowa porz?dkowa?a teren przy Szkó?ce le?nej w Kaplinie, Gimnazjum i ZSZ las na Olminie.

  Uczniowie z Podstawówki na zako?czenie odpoczywali przy ognisku. Gimnazjali?ci odkryli nowe trasy rekreacyjne za Bocianim Gniazdem.

  Las odp?aci? nam si? wspania?ymi okazami borowików, sów, kozakówi oczywi?cie podgrzybków.

  FOTO

  Strona 30 z 31

  You are here