Witamy na stronie startowej
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Odsłon : 2090247

Dzisiaj jest: Sobota
4 Lipca 2020
Imieniny obchodzą
Ageusz, Alfred, Aurelian, Elżbieta,
Innocenty, Innocenta, Józef, Julian,
Malwina, Malwin, Odo, Teodor, Wielisław

Do końca roku zostało 181 dni.
Zodiak: Rak

SEKRETARIAT - tel./fax 95748 3648

e-mail: kontakt@soszw.edu.pl

Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy

ul.?w.Jana Paw?a II 6b

64-400 Mi?dzychd

?wiatowy Dzie? bez Tytoniu 31 maja 2009

 31 maja obchodzili?my w naszej szkole ?wiatowy Dzie? bez Tytoniu. W tym roku motywem przewodnim dnia bez papierosa by?o has?o „M?odo?? wolna od dymu nikotynowego”. Wszystkie  klasy wspólnie pracowa?y przy tworzeniu plakatów i hase? antynikotynowych, które zosta?y rozwieszone na terenie O?rodka. Uczniowie  ogl?dali  równie? pokaz multimedialny dotycz?cy szkodliwo?ci palenia.


FESTYN RODZINNY - 4 czerwca

w galerii

KONKURS MATEMAtyczny

20 maja odby? si? Konkurs Matematyczny, którego celem by?o wy?onienie Mistrza Tabliczki Mno?enia spo?ród uczniów naszego O?rodka. Liczenie punktów trwa...

Więcej…

Wycieczka do Poznania

W nawi?zaniu do konkursu, który odby? si? w marcu pt  "Pozna? stolic? Wielkopolski" uczniowie Gimnazjum brali udzia? w wycieczce do Poznania. Celem wycieczki by?o bezpo?rednie zapoznanie si? uczniów z najwa?niejszymi obiektami Poznania.

Więcej…

Konkurs polonistyczny

     Dnia 22.04.09r. w szkole podstawowej odby? si? konkurs polonistyczny przygotowany przez panie A. Ho?owiak i M. Skrzypczak.

Do konkursu przyst?pi?o 23 uczniów. Prace uczniów by?y oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

  • dzieci m?odsze - I - Jab?o?ski J?drzej - klasa II

                                 II -  B?och Tomasz - klasa III

  • dzieci starsze - I - Pr?tkowski Jakub - klasa VI

                               II - Spaeth Karolina - klasa IV    i   Tobis Daniel - klasa VI

                               III - Bronikowska Roksana - klasa IV

   Zwyci?zcom konkursu i wszystkim uczestnikom nale?? si? gratulacje.

?wiatowy Dzie? Zdrowia

?WIATOWY DZIE? ZDROWIA 2009

            W tym roku obchody ?wiatowego Dnia Zdrowia koncentrowa?y  si? na problemie bezpiecze?stwa przychodni , szpitali, w sytuacjach kryzysowych i przygotowaniu pracowników ochrony zdrowia do niesienia pomocy podczas katastrof, które coraz cz??ciej dotykaj? ludzi w ró?nych zak?tkach ?wiata. My natomiast, w dniu 30 kwietnia 2009r., podj?li?my  prób?  skoncentrowania si? na dzia?aniach, które mo?emy sami podj?? w sytuacjach katastrofy, aby pomóc b?d? u?atwi? s?u?bom ratowniczym niesienie nam pomocy zdrowotnej .

 fotografie poni?ej w "czytaj ca?o??"

Więcej…

Ko?o EKOLOGICZNE

fotografie w "czytaj ca?o??"
Więcej…

Konkurs wiedzy o Mi?dzychodzie

fotografie w "czytaj ca?o??"
Więcej…

Spotkanie Integracyjne - 2009

Gazeta LUBUSKA - link do strony GL

FOTOGRAFIE

Wyjazd do stadniny koni w Radgoszczy

Uczniowie gimnazjum z przyjemno?ci? i entuzjazmem kontynuowali coroczny wyjazdy  do stadniny koni w  Radgoszczy. Dotychczas odby?y si? dwa spotkania. Tym razem zaproszono na wspólny wyjazd rodziców uczniów, aby zobaczyli jak wspaniale  ich dzieci bawi? si? je?d??c konno.

FOTOGRAFIE

Nasi uczniowie mieli okazj?...

Więcej…

Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy

W tym roku ju? 17 raz ruszy?a WO?P. Tym razem grali?my na rzecz dzieci z chorobami onkologicznymi. Uczniowie naszej szko?y równie? wsparli akcj? dok?adaj?c swoimi wyst?pami ma?? cegie?k? do wielkiego dzie?a.

 

FOTKI - wkrótce

 

 

 

Więcej…

,, I TY mo?esz zosta? ?wi?tym Miko?ajem"

W grudniu i styczniu po raz szósty zosta?a przeprowadzona w naszym O?rodku przed?wi?teczna akcja zbiórki odzie?y dla najbardziej potrzebuj?cych dzieci i ich rodzin. Uczniowie klasy gimnazjum 1A i 1/2A na zaj?ciach techniki przygotowali paczki z odzie??, które zaopatrzyli w w?asnor?cznie wykonane karnety z ?yczeniami. Akcja, jak co roku, cieszy?a si? ogromnym powodzeniem. Serdecznie dzi?kujemy ofiarodawcom: p. Danucie Nawrot ( Zespó? Szkó? Zawodowych nr 2 w Mi?dzychodzie), p. Jolancie Porwich, p. Katarzynie  Wittchen, p. Agnieszce Krzy?a?skiej - Sta?ko, p. Ma?gorzacie Skrzypczak, p.Annie Fojeckiej, p. Dagmarze Wi?niewskiej, p. Monice Molik, p. Joannie Kunze, p. Jaros?awowi Fr?ckowiak. Do grona ofiarodawców do??czy?y równie? organizatorki akcji:  Alina Kwa?na i Alicja Ho?owiak

QUIZ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

QUIZ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

             Dnia 9 stycznia 2009r odby? si? quiz matematyczno-przyrodniczy . Udzia? w nim wzi?li uczniowie klas IV, V i VI  szko?y podstawowej. 

Uczniowie podzieleni zostali wed?ug klas.

Zadania matematyczne wykonywane  by?y przez grup?  a do zada? przyrodniczych uczniowie typowali spo?ród siebie jednego przedstawiciela.

Uczniowie ch?tnie podejmowali si? wykonywania zada? – za które otrzymywali punkty w postaci orzechów.

Po podsumowaniu punktów okaza?o si? , ?e to m?odsza klasa  rozwi?zuje zadania sprawniej i w lepszym tempie( w wielu zadaniach liczy? si? czas ich wykonania).

Przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu zajmowa?a si?    p. M. Duszy?ska i p. A. Krzy?a?ska-Sta?ko

 

Wolsztyn- stycze? 2009r

 Uczniowie Szko?y Podstawowej i Gimnazjum udali si?13 stycznia 2009 r.do Wolsztyna na X  WOJEWÓDZKI PRZEGL?D GRUP KOL?DNICZYCH.

Nasza grupa wraz z opiekunami p. K.Wittchen, A.Krzy?a?sk?-Sta?ko, I.Rakowsk? i M.Konieczn? oraz niezast?pionym p. M.Matuszakiem mia?a okazj? obejrze? przedstawienia jase?kowe w wykonaniu grup z : Wolsztyna, Poznania, Wrze?ni, Rydzyny, Ko?ciana, Lubska oraz St?szewa i Lwówka.

Zaprezentowali?my jase?ka-  "W wigilijny czas"


Więcej…

Zdrowie najwa?niejsze !

Zgodnie z powy?szym twierdzeniem nasi uczniowie realizuj? za?o?one na ten rok szkolny dzia?ania prozdrowotne.

W zwi?zku z tym w miesi?cu pa?dzierniku dziewcz?ta klasy VI, klas gimnazjalnych i zawodowych, zainteresowane mamy uczniów i ?e?ska cz??? personelu naszej szko?y mog?a pog??bi? swoj? wiedz? na temat...

Więcej…

Strona 31 z 33

You are here