NASZA SZKO?A CZYTA DZIECIOM
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

"Sportowe czytanie"

Email Drukuj PDF

Dzisiaj odwiedzili nas go?cie wyj?tkowi: pan Mateusz Banaszkiewicz i wicestarosta - pan J?drzej Schubert. Z zaproszenia skorzystali domownicy ?rodowiskowego Domu Samopomocy i dzieci ze Szko?y Podstawowej nr 1.

Pan Mateusz przeczyta? bajk? ,,Wy?cig gokartw?. Razem z panem Schubertem przedstawili zebranym ,,Elementarz sportu?.

My ju? wiemy, ?e sport to zdrowie, a ,,# bieganie jest fajne?. Pani Asia ? organizator II Biegu Integracyjnego - zaprosi?a do wzi?cia udzia?u w tym wa?nym dla naszego O?rodka biegu. Obejrzeli?my fotorelacj? z poprzedniej edycji. Wiemy ju?, ?e pan wicestarosta pobiegnie z nami. Bardzo si? z tego cieszymy. Pan Mateusz obj?? nasz bieg honorowym patronatem.

Na koniec zesp? Flamaster zata?czy? dla naszych go?ci.

Bardzo dzi?kujemy panu Mateuszowi i panu wicestaro?cie za po?wi?cony nam czas.

Więcej…

Tydzie? czytania dzieciom - BURMISTRZ

Email Drukuj PDF


Tydzie? czytania ksi??ek w O?rodku rozpocz?? w tym roku burmistrz Mi?dzychodu - pan Krzysztof Wolny, ktry przeczyta? opowiadanie o Elmerze - s?oniu w kratk?.

Więcej…

Czytamy dzieciom - ?DS

Email Drukuj PDF

Za nami kolejne spotkanie w ramach programu ?Nasza szko?a czyta dzieciom?. Dzis go?cili?my domownikw ze ?rodowiskowego Domu Samopomocy w Mi?dzychodzie, ktrzy zaprezentowali wyre?yserowany przez siebie film pt.?Z?ota kaczka?. Po krtkiej dyskusji na temat realizacji filmu, m?odsi uczniowie wys?uchali wiersza Jana Brzechwy pt. ? Kaczka dziwaczka?, ktry przeczyta?a dzi? ulubiona piel?gniarka wszystkich dzieci p. Jolanta. W ostatniej cz??ci spotkania wszyscy wzi?li udzia? w warsztatach plastycznych, w ktrych wykorzystali?my elementy metody p. Doroty Dziamskiej- Edukacja przez ruch. Zadaniem uczestnikw by?o rytmiczne kre?lenie kolorowych pirek przy d?wi?kach muzyki. Efektem ko?cowym by?y pi?kne kaczki oraz wsplny taniec rado?ci.

Więcej…

Spotkanie miko?ajkowe w Specjalnym O?rodku Szkolno-Wychowawczym

Email Drukuj PDF

3 grudnia 2015 r. Ten wyj?tkowy czas wychowankowie O?rodka rozpocz?li spotkaniem miko?ajkowym przy ksi??ce, zwi?zanym z programem ?Nasza szko?a czyta dzieciom?. W pi?kn? opowie?? zabra? s?uchaczy wyj?tkowy go?? - ksi?dz proboszcz Tomasz Grny, czytaj?c ?Legend? o Miko?aju?. O dobrych uczynkach ma?ego Miko?aja opowiadali tak?e uczniowie, ktrzy zapoznali si? z jego histori?. Jego skromno??, wra?liwo?? na potrzeby innych i ch?? niesienia pomocy nie tylko ludziom ale i zwierz?tom poruszy?a wszystkich.

Więcej…

"Poniedzia?kowe przedpo?udnie z Jackiem Rozenkiem"

Email Drukuj PDF

Kolejny ju? raz ma?e i du?e dzieciaki z O?rodka sp?dzi?y szkolne przedpo?udnie z fantastycznym, znanym cz?owiekiem, ktry z dobrego serca pokona? kilkaset kilometrw, z niezwyk?? fantazj? przeczyta? opowiadanie o ??wiku Franklinie, wci?gaj?c s?uchaczy w bajeczny ?wiat wyobra?ni. Najlepiej bawili si? najm?odsi uczniowie, ktrzy z ogromnym zaanga?owaniem s?uchali i odpowiadali na pytania zadawane przez go?cia. Pan Jacek Rozenek... aktor filmowy, teatralny i dubbingowy, odwiedzi? 16 wrze?nia nasz? szko?? i zauroczony dzieciakami, magicznym spotkaniem obieca?, ?e przyjedzie do nas znw.

Strona 1 z 2

You are here