Endomondo - wrzesie?

Drukuj

Min?? pierwszy miesi?c nauki. Za nami pierwsze kilometry w konkursie Rusz si? z ENDOMONDO. O nagrod? walcz? klasy (konieczny udzia? 50% klasy) oraz uczniowie indywidualni (mo?liwa osobna kategoria dla doros?ych- rodzice, pracownicy). Jest o co walczy?- nagrod? b?dzie statuetka ? KILOMETR oraz tytu? najbardziej sportowej klasy i osoby w SOSzW.

Przypominamy, ?e ka?da klasa mo?e zaprosi? DWCH pracownikw do swojej dru?yny, ?pieszcie zaprasza? tych najbardziej aktywnych. Wasi wychowawcy mog? zabiera? na treningi ma??onkw, ma??onki lub inne mi?e im osoby.

Informujemy rwnie?, ?e organizatorzy na koniec rywalizacji przyznaj? dodatkowe kilometry- bonusy- klasie o najwi?kszym procentowym udziale w konkursie, za oceny bardzo dobre i celuj?ce na koniec semestrw z wychowania fizycznego.

Razem z rywalizacj? Rusz si? z ENDOMONDO?, p. Sylwia i p. Magda organizuj? Sportowy wtorek. W pa?dzierniku kilometry wtorkowe liczymy podwjnie, a osoby bior?ce udzia? w Sportowym wtorku dostaj? bonusy kilometrowe.

Pami?tajcie- chodz?c na wycieczki te? ?apiecie kilometry!!!!!!

Powodzenia !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ORGANIZATORZY