Polityka Cookie
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Polityka Cookie

Email Drukuj PDF

Czym s? pliki cookie?

Pliki cookie s? danymi informatycznymi zapisywanymi w Twojej przegl?darce internetowej i s?u?? do przechowywania informacji dotycz?cych odwiedzanych stron. Dzi?ki nim mo?liwe jest np.: logowanie na stron? internetow?, zapami?tywanie ustawie? wybranych przez u?ytkownika (np.: dotycz?cych Twojego miasta), dokonywanie zakupw w sklepie internetowym.

Do czego tak naprawd? s?u?? pliki cookie?

1) Prawid?owego dzia?ania stron

Dzi?ki nim mo?liwe jest logowanie, dokonywanie zakupw, zapami?tywanie ustawie?, g?osowanie w ankietach, dostosowanie tre?ci.

2) Dostosowania tre?ci

Na podstawie Twoich ustawie? zapisanych w plikach cookie strona mo?e wy?wietla? tre?? zgdonie z Twoim wyborem.

3) Utrzymania sesji zalogowanego u?ytkownika

Zapami?tanie sesji nie wymaga od Ciebie logowania na ka?d? kolejn? podstron?. Pozwala Tobie na powrt na stron? bez konieczno?ci ponownego logowania.

4) W celach marketingowych

Dostawcy reklam mog? przechowywa? w cookie informacje o tym, ktre reklamy ju? ogl?da?e? oraz dopasowa? ich tre?? do Twoich zainteresowa?.

5) W celach wydajno?ciowych

Zgormadzone dzi?ki nim informacje mog? pos?u?y? do lepszego zrozumienia potrzeb u?ytkownika oraz dostosowywa? stron? tak aby lepiej ona spe?nia?a swoje zadanie.

Czy mog? zarz?dza? plikami cookie?

Informacji na temat sposobu zarz?dzania polityk? cookies w Twojej przegl?darce mo?esz uzyska? w Pomocy lub na stronie producenta:

Google

Firefox

Opera

Safari

Internet Explorer

Nale?y pami?ta? tak?e i? ograniczenie w stosowaniu cookie mo?e mie? wp?yw na poprawne funkcjonowanie strony internetowej.

You are here